Svensk beskrivning

BILS (Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences) är en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur med stöd från Vetenskapsrådet. Syftet med BILS är att tillhandahålla bioinformatiksupport till forskare inom livsvetenskaperna.

Livsvetenskaperna har de senaste åren genomgått en enorm förvandling i och med framsteg inom genomik, proteomik och andra ”high-throughput”-tekniker, som genererar enorma datamängder vilka behöver lagras, analyseras och tolkas. Biologi och medicin har på så sätt blivit informations­vetenskaper, och bioinformatik spelar en allt mer central roll i utvecklandet och tillhandahållandet av verktyg och metoder för att effektivt utnyttja dessa datakällor i syfte att utröna funktionerna hos gener och proteiner.

BILS tillhandahåller bioinformatiksupport, vilket innefattar tillgång till kompetent personal som kan hjälpa forskargrupper med olika bioinformatikfrågeställningar. Det kan gälla jämförelser av gener och proteiner, strukturberäkningar, att finna information om en viss gen eller protein i alla de tusentals databaser som finns tillgängliga. Det kan också gälla hjälp med att hantera och analysera de enorma datamängder som nu alstras vid storskaliga DNA-analyser. BILS har specialkompetenser inom en mängd områden, exemplevis sekvensanalyser (DNA/RNA/protein), metabolomik, proteomik, metagenomik, biostatistik och hantering av storskaliga databaser.

BILS skall också tillgodose behovet av en nödvändig infrastruktur, innefattande tillgång till verktyg, databaser, beräkningsresurser och datalagring. Detta behov tillgodoses genom nära samarbete med SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) som hanterar de dator- och lagringsresurser som BILS utnyttjar. Vidare utgör BILS den svenska noden i det europeiska samarbetet ELIXIR, som bygger upp den framtida pan-europeiska infrastrukturen för biologisk information. ELIXIR övergår nu från planeringsfas till uppbyggnadsfas, och Sverige är tillsammans med flera nordiska länder tidiga medlemmar i detta EU-samarbete.

En ytterligare funktion för BILS är utbildning inom bioinformatik på flera nivåer. I synnerhet på den avancerade nivån (doktorandkurser och uppåt) finns det mycket att vinna på att samordna resurser och tillhandahålla specialiserade kurser på nationell nivå.

BILS finns representerad vid alla sex stora universitetsorter – Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Vissa kompetenser finns bara representerade på enstaka orter, och de BILS-personerna har därmed ett nationellt ansvar. För att komma i kontakt med BILS vänder man sig antingen till den lokala BILS-representanten eller skriver e-brev till den nationella supporttjänsten.